[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION

  
บทความ
บทเรียนแพทย์แผนไทยในสุราษฎร์ธานี

พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555


บทเรียนแพทย์แผนไทยในสุราษฎร์ธานี1
 
               ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นวิถีการดูแลสุขภาพและมีการวินิจฉัยโรคที่เป็นภูมิปัญญาไทยสอดคล้องกับวัฒนธรรมและประเพณีของไทยมาอย่างยาวนาน มีการใช้สมุนไพรทั้งในรูปแบบของอาหารและยาเพื่อใช้ในการนวด อบ ประคบ ซึ่งปัจจุบันศาสตร์นี้ได้รับการฟื้นฟูจนกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
 
               สุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาระบบงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างก้าวกระโดดทั้งในด้านการบริหารจัดการระบบ (Stewardship) ที่ดำเนินการภายใต้นโยบายสนับสนุนที่เข้มแข็ง ตลอดจนมีกลไกการคลังสนับสนุนการพัฒนา (Financing) มีการผลิตทรัพยากรป้อนให้กับระบบบริการ (Creating inputs) รวมไปถึงมีการพัฒนาระบบบริการรองรับ (Service delivery system)
 
ภาพแสดงการจัดระบบบริการแพทย์แผนไทยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
               การจัดระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของจังหวัดสุราษฎรธ์ านี จะเปน็ การเชื่อมโยงตั้งแตร่ ะดับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขลงไปสู่การกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด และการปฏิบัติของหน่วยบริการโดยเป้าหมายให้มีการเพิ่มมูลค่าและปริมาณการใช้ยาไทยและสมุนไพรของจังหวัด และงานการแพทย์แผนไทยภายใต้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจึงถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นโครงสร้างรองรับการทำงานในระดับจังหวัดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา มีการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การจัดหาแหล่งวัตถุดิบสมุนไพร การจัดหาตลาดกลาง และการส่งเสริมแหล่งผลิตยาสมุนไพร รวมไปถึงการกำหนดมาตรการส่งเสริมให้มีการใช้ยาสมุนไพรทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาลท่าโรงช้างและโรงพยาบาลท่าฉาง นอกจากนี้ การสร้างเครือข่ายการพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนอื่นๆ ก็เป็นอีกนโยบายสำคัญที่จังหวัดให้การสนับสนุนและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เกิดขึ้นทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
               และเนื่องจากมีการระดมทุนจากในพื้นที่เองเป็นหลัก เงินจึงมิใช่ข้อจำกัดของการพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ให้การสนับสนุนทั้งงบลงทุนและครุภัณฑ์แก่แหล่งผลิตยาสมุนไพร2 และหน่วยบริการ โดยกลไกการคลังที่มีประสิทธิผลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้คือการกันเงินเหมาจ่ายรายหัวของหน่วยบริการแต่ละแห่งไว้ที่จังหวัด พร้อมกับมีนโยบายให้สถานพยาบาลเบิกยาสมุนไพรได้ฟรีโดยไม่จำกัดวงเงิน รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขให้สถานพยาบาลที่เบิกยาสมุนไพรไปทดแทนยาแผนปัจจุบันต้องตัดรายการยาแผนปัจจุบันออกจากรายการยาของสถานพยาบาลหนึ่งตัว ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ยาสมุนไพร และเป็นการสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการผลิตยาสมุนไพรเพื่อรองรับความต้องการของสถานพยาบาลทุกระดับภายในจังหวัด ทำให้การเบิกจ่ายยาสมุนไพรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี
 
ตารางแสดงจำนวนผู้มารับบริการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันและมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรไทยและยาแผนปัจจุบัน ของจังหวัดสุราษฏร์ธานี ตุลาคม 2553 ถึง มิถุนายน 2554
 
 
               ในด้านกำลังคน จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พยายามที่จะพัฒนาบุคลากรรองรับระบบ โดยเตรียมบุคลากรในระบบแผนปัจจุบันที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และเชื่อมั่นต่อบริการแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพร รวมไปถึงผลักดันให้ทุกโรงพยาบาลจัดจ้างนักการแพทย์แผนไทยด้วยเงินบำรุงของตนเอง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในระดับโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) นอกจากนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานียังให้การสนับสนุนสถานพยาบาลให้มีบริการตรวจรักษาโรคโดยศาสตร์แพทย์แผนไทย โดยให้สถานพยาบาลที่มีความพร้อมในด้านบุคคลากรและเวชภัณฑ์ เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่แผนกแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะ พร้อมทั้งการสนับสนุนการสั่งใช้ยาสมุนไพรไทยสำเร็จรูป ยาต้ม ยาหม้อ นอกเหนือจากการให้บริการนวด และสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมในการจัดบริการของแต่ละที่เพื่อสร้างจุดเด่น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นจุดเด่นที่ทำให้งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถสร้างภาพลักษณ์และสร้างการยอมรับของประชาชนที่มีต่อการแพทย์แผนไทยซึ่งมากกว่าการนวด ขณะเดียวกันก็ทำให้บทบาทนักการแพทย์แผนไทยแตกต่างจากบทบาทของผู้ช่วย ที่เน้นหนักในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ชัดเจนขึ้น
 
               ระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนั้นจะดำเนินการได้ดีหากได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัด ท้องถิ่น รพช. ตั้งแต่ในเรื่องของการกำหนดบทบาทของนักการแพทย์แผนไทยการเตรียมความพร้อมของระบบ รวมทั้งองค์ความรู้ของนักการแพทย์แผนไทยเองก่อนที่จะลงปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ การเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตั้งแต่ใน รพ.สต. รพช. สสจ. ไปจนถึงส่วนกลางที่เป็นผู้กำหนดทิศทางของนโยบายและงบประมาณที่จัดสรรให้กับระบบ ซึ่งทุกองค์ประกอบเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนางานแพทย์แผนไทยในอนาคตแทบทั้งสิ้น
 
______________________________
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, ถอดบทเรียน การพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี, มกราคม 2555
 
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดให้ รพ.ท่าฉางเป็นแหล่งผลิต และเป็นศูนย์กลางกระจายยาสมุนไพร ให้แก่หน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัด และเพื่อเป็นการพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอย่างครบวงจร จึงได้จัดทำโครงการตลาดกลางสมุนไพรในภาคใต้ขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


เข้าชม : 8643<