[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อเสนอ 11 ประเด็นในสมััชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 \"ทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ\"

อังคาร ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2556
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 ภายใต้แนวคิด "ทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ" เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี 2555 ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการจัดการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ซึ่งมี ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา เป็นประธาน ตั้งแต่เริ่มเปิดรับข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคีเครือข่าย ทั่วประเทศ ที่มีถึง 55 ข้อเสนอ จาก 52 องค์กร/เครือข่าย โดยมีองค์กร/เครือข่ายร่วมสนับสนุนอีก 861 องค์กร/เครือข่าย สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นเวทีในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยมีทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ มีการจัดประชุมอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งในเวทีแห่งนี้ ยังได้พัฒนาศักยภาพสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้มีความรู้และมีประสบการณ์ การทำงานแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นฐานรากของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
          คจ.สช.พิจารณา เลือกประเด็นจากความสำคัญของประเด็นเชิงนโยบาย ความรุนแรงของผลกระทบ ความสนใจของสาธารณะและความเป็นไปได้ในการผลักดันเชิงนโยบายหรือผลต่อเนื่อง ให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากนั้นได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เปิดการรับฟังความคิดเห็นจากลุ่มเครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศ จนถึงวันประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มีผู้แทนจาก 234 กลุ่มเครือข่ายจำนวน 1,846 คน เข้าร่วมพิจารณาได้ให้ความเห็นชอบต่อมติสำคัญ 11 เรื่อง ได้แก่
          -การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการ เดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ที่ประชุมเห็นชอบ การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ภายในปี 2557 เพื่อเสนอต่อภารรัฐ ให้กระทรวงการคลังใช้มาตรการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้ จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น และกระทรวงอุตสาหกรรมปรับปรุงมาตรฐานให้มีคุณภาพ
          -การป้องกัน และลดกระทบด้านสุขภาพในโรงไฟฟ้าชีวมวลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาศักยภาพ ในการรองรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลในภาพรวมของจังหวัด เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาและอนุญาต พร้อมปรับปรุงมาตรฐานให้มีคุณภาพ          
          -การ ป้องกันและลดผลกระทรบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาศักยภาพในการรองรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลในภาพรวมของจังหวัด เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาและอนุญาตพร้อมปรับปรุงบัญชีประเภทอุตสาหกรรมประเภท กิจการไฟฟ้า กำหนดที่ตั้ง ระยะห่างที่เหมาะสมกับชุมชน พร้อมเพิ่มบทลงโทษทางแพ่งและอาญาแก่ผู้ขาดคุณสมบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับชุมชน (Community Health Impact Assessment CHIA)
          -การปฏิบัติรูปการศึกษา วิชาชีพด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพในบริบทสังคมไทย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาหลักสูตรหรือปรับระบบการเรียนการสอนเชื่อมโยง กับพลวัตของระบบสุขภาพพร้อมจัดทำยุทธศาสตร์ผลิตกำลังคน และปฏิรูปการศึกษาภายใน 1 ปี โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้บริการด้วยหัวใจและเคารพศักดิ์ศรีของ ความเป็นมนุษย์
          -การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลต่อสุขภาพ สนับสนุนภาคประชาชนและองค์กรชุมชนใการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันทั้งการ สร้างจิตสำนึก ความรู้ และศูนย์เรียนรู้เพื่อขยายผล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านจัดการว่าด้วยไฟป่าและหมอกควัน
          -ความ ปลอดภัยด้านอาหาร : การแก้ปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ให้ภาครัฐสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) และเกษตรอินทรีย์ เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิตอาหารให้ผู้บริโภค ทบทวนการอนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่ใช้กระบวนการผลิตภาคเกษตร
          -การปฏิรูปการวิเคราะห์ผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA) โดยภาคีเครือข่ายเสนอให้มีการแกไขกฎหมาย อาทิ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ผลักดันให้เกิดองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
          พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ลดพฤติกรรมบริโภคที่เสี่ยงต่อสุขภาพ ดูแลอาหารและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเอื้อให้พระสงฆ์เข้าถึงบริการ พร้อมจัดการขึ้นทะเบียนและทำระบบฐานข้อมูลทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ด้านสิทธิและสวัสดิการ
          -การพัฒนากลไกและกระบวน การที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ที่เป็นอาหารและอาหาร ให้มีนโยบายและแผนให้ชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคาอาเซียน เพิ่มการลงทุนด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเพื่อการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารและการควบคุม โรค
          -การจดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 24 ชั่วโมง : กรณีเด็กกับไอที เรียกร้องให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาการติดเกมและอินเตอร์เน็ตของเด็กไทยที่ อยู่ในขั้นวิกฤต สนับสนุนการทำงานของ "คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ" ขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี สร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ควบคุมดูแลร้านเกมออนไลน์
          -เร่งรัด การสร้างเสริมความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ ที่ให้หน่วยงานดูแลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สร้างความเป็นธรรมของสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง การแพทย์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า ด้วยเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยกระบวนการทางการแพทย์ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552
          กลไกและ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ให้ยึดหลักการและแนวคิดในเรื่องสมัชชาสุขภาพที่พึงประสงค์ และหลักการการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ก้าวต่อไปหลังจากนี้ คือ ผลักดันไปสู่ภาคปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี 3 วาระที่จะผลักดันเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้แก่การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวง การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลต่อสุขภาพ และการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิต ประจำวัน และในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัล "สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ" 3 รางวัลได้แก่ รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๑ จังหวัด ได้แก่ สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๑ พื้นที่ ได้แก่ ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ และรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๑ ธรณี ได้แก่ เอชไอเอชุมชน กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสามคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
          ขณะที่บรรยากาศภายในงาน บริเวณลานสมัชชาสุขภาพซึ่งเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นไปด้วยความ คึกคัก มีกิจกรรมสนุกๆ จำนวนมาก อาทิ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพรณรงค์การใช้จักรยานและเดินเท้า แทนการใช้รถยนต์ประเภทต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ 3 ประการคือ "สุขภาพดี ฟรี สะอาด" พร้อมแนะนำ โครงการ "ค่ายเด็กอ้วน...ไม่ธรรมดา" ซึ่งเป็นการนำเด็กที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน มาทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสุขภาพ และลดน้ำหนักเพื่อรักษาโรคอ้วนอีกด้วย
          "สถาบันการ รู้ภาคชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์" มาเผยแพร่ความรู้ "การเกษตรชีวภาพ" จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ตามโครงการ "ตำบลสุขภาวะ" ทำให้เกษตรกรในเครือข่ายทั้งหมดหันมาใช้เทคโนโลยีชีวิภาพแทนการใช้สารเคมี
          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาโครงการ "ท้องไม่พร้อม" เพื่อให้คำแนะนำตั้งแต่ก่อนมีเพศสัมพันธ์ ตลอดจนรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝัน
          สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ แห่งชาติ ยังให้ความรู้ตามแนวคิดในการ "เตรียมพรัอมจากไป อย่างสุขใจ" ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 วางหลักรับรองสิทธิของบุคคลในการปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต
          "ทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ" ที่มุ่งหมายให้ผู้คนในสังคมเกิดจิตสำนึกที่ดีในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสุข ภาวะของประชาชนที่เกิดจากการสร้างหรือดำเนินนโยบายอย่างใดๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาวะยังมีอีกมากมายที่ท้าทายในการแก้ไข แต่ไม่ว่าปัญหาจะมาในรูปแบบใด สมัชชาสุขภาพถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีการพูด ถึง ถูกหยิบยกมาช่วยกันคิด ช่วยกันออกแบบแนวทางแก้ไข และช่วยกันนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อความผาสุกของคนไทยทุกผู้ ทุกคน ทุกชุมชนทั้งประเทศไทยไปจนถึงมวลมนุษยชาติทั้งโลก
          "ผม เชื่อว่าสุขภาพของชาติที่ดีที่ท่านทำอยู่ ถ้ามันเกิดกับผู้คนถ้วนหน้าได้จริงมันก็จะดีเป็นอย่างยิ่ง ผมคงไม่มีอะไรที่จะตั้งความหวังและท่านคงจะประสบความสำเร็จในการพยายามมี อะไรที่ผมในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีจะพอช่วยเหลือเกื้อกูลก็มีความยินดี"
          ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.samatcha.org


เข้าชม : 1519


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรับสมัครงาน ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) 18 / ธ.ค. / 2556
      ไทย-กัมพูชาจับมือร่วมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินตามแนวชายแดน 24 / ก.ค. / 2556
      สปสช.เคาะจัดสรรงบกองทุนปี\'57 เน้นความจำเป็นด้านสุขภาพปชช. 17 / ก.ค. / 2556
      สธ.แจงยอดป่วยไข้เลือดออกพุ่งสูง จัดแนวทางการดูแล3ส่วนทุกโรงพยาบาล 16 / ก.ค. / 2556
      กรมควบคุมโรคเผยกลุ่มเสี่ยงไข้เลือดออกพบมากช่วงอายุ15-24ปีหากป่วยรีบพบแพทย์ 15 / ก.ค. / 2556

<