[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
ข่าวหลักประกันสุขภาพ
บอร์ดสปสช.เพิ่มงบบัตรทองรายหัว 139 บาทเริ่มปีหน้า

อังคาร ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556


บอร์ด สปสช. เห็นชอบอนุมัติงบรายหัวปี 57 เพิ่มหัวละ 139.49 บาท พร้อมทั้งเติมงบ 900 ล้านบาท สำหรับหน่วยบริการพื้นที่เสี่ยงภัย ทุรกันดาร บอร์ด สปสช. เห็นชอบอนุมัติงบรายหัวปี 57 เพิ่มหัวละ 139.49 บาท พร้อมทั้งเติมงบ 900 ล้านบาท สำหรับหน่วยบริการพื้นที่เสี่ยงภัย ทุรกันดาร พร้อมงบค่าตอบแทนส่วนเพิ่ม สธ. 3,000 บาท สปสช.เขต 13 กรุงเทพ สั่งตรวจสอบ โรงพยาบาล 2 แห่งในกทม.เบิกค่ายาคุมกำเนิดจากงบ P&P ปี55-56 กว่า 35 ล้านบาท สูงเกินความจำเป็น นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อเสนอหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน สปสช. ปีงบประมาณ 2557 โดยเห็นชอบให้เพิ่มงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว จากปี 2556 ที่ได้รับ 2,755.60 บาท เป็น 2,895.09 บาทต่อประชากร เพิ่มขึ้น 139.49 สำหรับประชากร 48 ล้านคน รวมเป็นเงินทั้งหมด 141,430.924 ล้านบาท โดยงบเหมาจ่ายรายหัวที่ได้รับนั้น แบ่งเป็นผู้ป่วยนอก 1,056.96 บาท ผู้ป่วยใน 1,027.94 บาท บริการเฉพาะ 271.33 บาท สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค 383.61 บาท ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 14.95 บาท บริการแพทย์แผนไทย 8.19 บาท ค่าเสื่อม 128.69 บาท เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการตามม.41 จำนวน 3.32 บาท และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการ 0.10 บาท ในส่วนงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติ จำนวน 2,946.997 ล้านบาท งบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 5,178.804 ล้านบาท งบบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 801.240 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายการเดิมของปี 2556 นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณเพิ่มเติมในอีก 2 รายการคือ 1.งบค่าบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ 900 ล้านบาทให้กับพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย 2. งบค่าตอบแทนส่วนเพิ่มแทนประกาศสธ.ฉบับ 4,6,7 ทั้งในและนอกระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้จะแบ่งออกเป็นงบเหมาจ่าย 2,000 พันล้าน อีก 1,000 ล้านสำหรับผลการปฏิบัติงาน แนะจัดทำแนวทางงบทีชัดเจน ด้าน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า บอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ โดยขอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์ แนวทางให้ชัดเจนกรณีที่จะแยกหรือยุบงบประมาณบางโรคมาบริหารจัดการเป็นการเฉพาะ และแนวทางที่จะให้มีงบลงทุนด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อการจัดบริการที่มีคุณภาพ โดย สธ.จะทำความชัดเจนของงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าว่าควรจะเป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งอาจมีความซ้ำซ้อนกับงบที่ต้นสังกัดได้รับโดยตรงจากสำนักงบประมาณ โดยเฉพาะค่าเสื่อมด้านสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ รวมถึงให้มีความชัดเจนว่าในแต่ละพื้นที่มีความจำเป็นที่ต้องลงทุนใหม่หรือทดแทนในบริการสาธารณสุขใด ภายใต้ระบบที่มีประสิทธิภาพ 3.ติดตามและกำหนดมาตรการกำกับการใช้เงินกองทุนทุกระดับ ทั้งบัญชีส่วนกลาง บัญชีระดับจังหวัด และกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ด้าน ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับเงินชดเชยให้กับผู้ปฏิบัติงานบริการ ในอัตรา 0.10 บาท ได้มีการขออนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 เป็นปีแรก โดยใช้เงินจากงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว สปสช.เขต13สงสัย2รพ.ทุจริตงบยาคุม แหล่งข่าวในวงการสาธารณสุข เปิดเผยว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานครมีการตรวจพบว่า มีโรงพยาบาล 2 แห่งได้ขอเบิกยาคุมกำเนิดในงบประมาณจากหมวด งบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะส่วนที่มีบริการเด่นชัด (P&P Express Demand) โดยเบิกทั้งสิ้นเกือบ 35 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2555 - 2556 และมีแนวโน้มว่าสปสช.จะต้องเรียกเงินจำนวนดังกล่าวคืน เนื่องจากตามระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนและการหักค่าใช้จ่าย กรณีหน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเกินจริง พ.ศ.2522 ระบุว่า ถ้าสำนักงานตรวจสอบพบในภายหลังว่า การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง หรือผิดพลาดคลาดเคลื่อน จะด้วยเหตุอันใดก็ตาม สำนักงานอาจจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนได้ “น่าสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับงบดังกล่าวและมีการควบคุมอย่างไร ทำไมจึงปล่อยให้มีการดำเนินการส่อไปในทางทุจริต และเบิกเงินไปได้มากมาย แม้จะแก้ปัญหาโดยการเรียกเงินคืนได้ แต่ตามจริงต้องมีการปรับเงิน รพ.ด้วย เพราะระเบียบของ สปสช.กำหนดให้ปรับถึง 10 เท่า แต่ดูเหมือนจะพยายามทำให้เป็นการเบิกผิดพลาด เพราะความเผลอเรอ ไม่เจตนา ซึ่งไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง มีการวิ่งเต้นหรือไม่ แต่วงในบอกว่าจะทำเป็นว่าไม่เจตนา” แหล่งข่าว กล่าว ด้านนพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต13 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง เพราะมีการเบิกจ่ายงบส่วนนี้ให้แก่โรงพยาบาลทั้งสองแห่งตั้งแต่ปี 2555 แต่จากการตรวจสอบพบว่า จำนวนการเบิกจ่ายนั้นมียอดสูงเกินความเป็นจริง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่จะมีการเบิกค่ายาคุมกำเนิดรวมกันสูงถึง 35 ล้านบาท เพราะเท่ากับโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีการให้บริการยาคุมกำเนิดเฉลี่ยถึงเดือนละ 1 แสนครั้ง ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ จึงมีการชะลองบในส่วนของการส่งเสริมป้องกันโรคของ 2 รพ.นี้ในปี 2556 ไว้ก่อน โดย สปสช.กทม.ได้แจ้งเรื่องนี้ให้แก่คณะทำงานด้านการเงินการคลัง คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ กทม.ทราบแล้ว ล่าสุด มีคำสั่งออกมาแล้วว่าให้เร่งตรวจสอบเรื่องนี้ให้กระจ่าง “ในการพิจารณาจะมีการเรียกโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งนี้มาให้ข้อมูล เพื่อให้ความเป็นธรรมกับโรงพยาบาลด้วย จึงจะสรุปผลว่าเป็นการทุจริตหรือไม่ หรือเป็นการเบิกจ่ายผิดพลาดซึ่งเกิดจากความเผลอเรอของเจ้าหน้าที่ หรืออาจมีความเป็นไปได้ที่โรงพยาบาลจะมีการออกอีเวนต์ จึงมีการให้บริการยาคุมกำเนิดที่สูงผิดปกติ ก็คงต้องรอให้โรงพยาบาลเข้ามาให้ข้อมูลก่อน อย่างไรก็ตาม หากกิจกรรมใดที่หน่วยบริการไม่ได้ทำแล้วมีการเบิกถือว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จจะต้องเรียกเงินคืน แต่จะมีการปรับหรือไม่นั้นตรงนี้จะมีระเบียบบังคับอยู่ หากเป็นการจงใจเบิกเงินผิดระเบียบ เบิกผิดแบบซ้ำซาก หรือมีเจตนาก็จะมีการปรับ” นพ.รัฐพลกล่าว นพ.รัฐพล กล่าวด้วยว่า การเบิกงบดังกล่าวเป็นการเบิกจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีโอกาสที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอาจเบิกผิดพลาดได้ ซึ่ง สปสช.จะมีระบบในการสุ่มตรวจอยู่แล้วว่ามีการเบิกจ่ายงบผิดปกติหรือไม่ บางเดือนหากมีการเบิกสูงผิดปกติก็จะบล็อกการเบิกจ่ายงบไว้ก่อนและทำการตรวจสอบ หากเป็นความเผอเรอของเจ้าหน้าที่ที่กรอกข้อมูล เพราะความไม่เข้าใจ ก็จะมีการส่งหนังสือตักเตือนเบื้องต้น แต่หากมีการทำผิดซ้ำซากก็จะมีมาตรการที่รุนแรงขึ้นและ ถ้ามีการกระทำผิดก็จะใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรง แต่ก็ต้องมีการตรวจสอบที่รอบคอบเพื่อให้ความเป็นธรรมด้วยเช่นกัน บรรยายใต้ภาพ วินัย สวัสดิวร

เข้าชม : 3090


ข่าวหลักประกันสุขภาพ 5 อันดับล่าสุด

      สตง.เรียกคืนเงิน500ล้านสาธารณสุขแฉ15จังหวัดใช้งบหลักประกันสุขภาพผิดจี้ สปสช.ระงับซื้อจัดจ้าง 4 / เม.ย. / 2557
      เปิดยุทธศาสตร์ยา\"สปสช.\"แก้ปัญหา\"ผู้ป่วย\"เข้าไม่ถึง 24 / ก.ค. / 2556
      ตั้ง\'เคลียริ่งเฮ้าส์\'สุขภาพชาติคุมเบิกจ่ายค่ารักษา3กองทุน 17 / ก.ค. / 2556
      บอร์ดสปสช.เพิ่มงบบัตรทองรายหัว 139 บาทเริ่มปีหน้า 16 / ก.ค. / 2556
      เตรียมปรับระบบคุมค่าใช้จ่ายรายโรคสปสช.นำร่องผู้ป่วยมะเร็ง 15 / ก.ค. / 2556

<