[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
ข่าวประชาสัมพันธ์
สปสช.เคาะจัดสรรงบกองทุนปี\'57 เน้นความจำเป็นด้านสุขภาพปชช.

พุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556


นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2557 กองทุนหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับงบประมาณดังรายการต่อไปนี้ 1.งบเหมาจ่าย รายหัว ได้รับ 2,895.09 บาทต่อประชากร เพิ่มขึ้น 139.49 บาท จากปี 2556 ที่ได้รับ 2,755.60 บาท สำหรับประชากร 48 ล้านคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 141,430.924 ล้านบาท 2.งบบริการผู้ติดเชื้อ เอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ 2,946.997 ล้านบาท 3.งบบริการผู้ป่วยไตวาย เรื้อรัง 5,178.804 ล้านบาท 4.งบบริการป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 801.240 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดเป็นงบตามรายการ เดิมของปี 2556 ส่วนในปี 2557 งบที่ได้เพิ่มเติม คือ งบค่าบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ 900 ล้านบาท และงบค่าตอบแทน ส่วนเพิ่มแทนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 4,6,7 ทั้งในและนอกระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3,000 ล้านบาท นายแพทย์วินัย กล่าวต่อว่า ในการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการนั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ยึดหลักการความเป็นธรรมตามความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนและพื้นที่ดำเนินการ หลักประกันสุขภาพและการบริการสาธารณสุข ประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข โดยจัดสรรดังนี้ 1.งบเหมาจ่ายรายหัว 2,895.09 บาทต่อประชากร แบ่งเป็น ผู้ป่วยนอก 1,056.96 บาท ผู้ป่วยใน 1,027.94 บาท บริการเฉพาะ 271.33 บาท สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค 383.61 บาท ฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์ 14.95 บาท บริการแพทย์แผนไทย 8.19 บาท ค่าเสื่อม 128.69 บาท เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการตาม ม.41 จำนวน 3.32 บาท และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการ 0.10 บาท 2.ในส่วนของงบค่าบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ 900 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการใหม่ในปี 2557 นั้น เป็นงบสำหรับหน่วยบริการ ที่จำเป็นต้องให้บริการในพื้นที่กันดารและพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งการดำเนินการต้องผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ขณะที่งบค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ให้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 2,000 ล้านบาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรแบบเหมาจ่าย และ 1,000 ล้านบาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรตามผลการปฏิบัติงาน

เข้าชม : 2592


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรับสมัครงาน ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) 18 / ธ.ค. / 2556
      ไทย-กัมพูชาจับมือร่วมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินตามแนวชายแดน 24 / ก.ค. / 2556
      สปสช.เคาะจัดสรรงบกองทุนปี\'57 เน้นความจำเป็นด้านสุขภาพปชช. 17 / ก.ค. / 2556
      สธ.แจงยอดป่วยไข้เลือดออกพุ่งสูง จัดแนวทางการดูแล3ส่วนทุกโรงพยาบาล 16 / ก.ค. / 2556
      กรมควบคุมโรคเผยกลุ่มเสี่ยงไข้เลือดออกพบมากช่วงอายุ15-24ปีหากป่วยรีบพบแพทย์ 15 / ก.ค. / 2556

<