สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)

โทร. 02-965-9616 โทรสาร 02-965-9617


ผู้อำนวยการ
  นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์
  E-mail : thaworn@hisro.or.th
รองผู้อำนวยการ
  ..........
  E-mail : ..........
เบอร์ติดต่อภายใน : ...
แผนงานจัดการงานวิจัย
  นางสาวพัชนี ธรรมวันนา : ผู้จัดการงานวิจัย
  E-mail : patchanee@hisro.or.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 104
   

นางสาวบุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ : ผู้จัดการงานวิจัย

E-mail : boonyawee@hisro.or.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 107
 
นางสิรินาฏ นิภาพร : นักวิจัย
E-mail : sirinard@hisro.or.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 131
 

ภญ.นพคุณ ธรรมธัชอารี : นักวิชาการด้านเภสัชกรรม (ลาศึกษาต่อ)

E-mail : noppakun@hisro.or.th
 
นางสาวอังสุมาลี ผลภาค : นักวิจัยฝึกหัด (ด้านสังคมศาสตร์)
E-mail : aungsumalee@hisro.or.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 128
 
นางสาวอรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล : นักวิชาการด้านคณิตศาสตร์การประกัน
E-mail : orawan@hisro.or.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 123
 
นางสาวจิราลักษณ์ นนทารักษ์ : นักระบาดวิทยา
E-mail : jiraluck@hisro.or.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 127
   
นางสาวประไพร อุตมา : นักวิเคราะห์และจัดการฐานข้อมูล
E-mail : praprai@hisro.or.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 125
 
นางสาวพัฒนาวิไล อินใหม : ผู้ช่วยนักวิจัย
E-mail : phatthanawilai@hisro.or.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 127
 
นายภาสกร สวนเรือง : ผู้ช่วยนักวิจัย
E-mail : passakorn@hisro.or.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 114
 
นางสาวอุทุมพร วงษ์ศิลป์ : ผู้ช่วยนักวิจัย (ด้านบัญชี)
E-mail : utoomporn@hisro.or.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 124
 
  นายอาณัติ วรรณศรี : ผู้ช่วยนักวิจัย
  E-mail : arnat@hisro.or.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 119
   
นางสาวปิยะฉัตร สมทรง : ผู้ช่วยนักวิจัย
E-mail : piyachat@hisro.or.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 120
   
นายสุพรศักดิ์ ทิพย์สุขุม : ผู้ช่วยนักวิจัย
E-mail : supornsak@hisro.or.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 116
   
นางณัฏฐ์นิธิมา แจ้งประจักษ์ : ผู้ช่วยนักวิจัย
E-mail : nutnitima@hisro.or.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 126
   
นางสาวเขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ : ผู้ช่วยนักวิจัย
E-mail : keammajaree@hisro.or.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 105
   
นางสาวณัฐธิดา สุขเรืองรอง : ผู้ช่วยนักวิจัย
E-mail : nattida@hisro.or.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 130
แผนงานจัดการสำนักงาน
  นางสาวอุไรวรรณ บุญแก้วสุข : เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน
  E-mail : uraiwan@hisro.or.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 111
   
นางสาวสิรีธร ภูมิรัตน์ : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
E-mail : sireetorn@hisro.or.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 108
   
นางสาวมานิสา หอมศิริ : เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : manisa@hisro.or.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 115