เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

การดำเนินงานของ สวปก. มุ่งให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต ดังนี้

1.มีเครื่องชี้วัดและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามผลระบบการคลังสุขภาพและระบบบริการสุขภาพที่ตรงกับบริบทของประเทศไทย และสามารถตอบสนองความต้องการ    ที่หลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบสุขภาพได้

2. เกิดข้อมูลป้อนกลับในสัมฤทธิผลของการดำเนินงานของระบบประกันสุขภาพและบริการสาธารณสุขในมิติต่างๆ ให้แก่ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารจัดการระบบ นักวิชาการ ตลอดจนผู้ให้บริการ อันได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงบประมาณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง และสามารถให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เป็นกลไกของรัฐในระดับนโยบายอื่นๆ ได้ เช่น สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข ในรูปแบบต่างๆ คือ รายงานประจำปี รายไตรมาส รายประเด็นหรือกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์แนวโน้มต่างๆ

 3.มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนากลไกย่อยในระบบหลักประกันสุขภาพและการคลังระบบสาธารณสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในระบบ เช่น มาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่าย รูปแบบและอัตราการจ่ายค่าบริการที่เหมาะสม ดัชนีด้านการเงินการคลัง